صفحه نخست > محصولات بومی
395 محصول بومی

کیف دوشی بزرگ
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

جا قرآنی
کرمان , رابر , رابر
اقامتگاه بید شیرین
قیمت : 55,000 تومان
score score score score score

قیمت : 500,000 تومان
score score score score score

قیمت : 700,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

کشک دان
کرمان , رابر , رابر
اقامتگاه بید شیرین
قیمت : 200,000 تومان
score score score score score

ترمه
یزد , یزد , یزد
اقامتگاه واحه
قیمت : 65,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 35,000 تومان
score score score score score

قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

قیمت : 35,000 تومان
score score score score score

قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

قیمت : 120,000 تومان
score score score score score

مربای به
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

مربای کدو
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

برگ زردآلو
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

کنسرو گوجه
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

ترشی مخلوط
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

زیره
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 8,000 تومان
score score score score score

آویشن
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

رب انار
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

ترشی ناز خاتون
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

گلیم
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه قلعه امیر خان
قیمت : 150,000 تومان
score score score score score

قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

سفره قلمکار
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه ناصر لشکر
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

رشته برشته
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه ناصر لشکر
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قطاب
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه ناصر لشکر
قیمت : 100,000 تومان
score score score score score

باقلو
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه ناصر لشکر
قیمت : 230,000 تومان
score score score score score

رب انار
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه ناصر لشکر
قیمت : 45,000 تومان
score score score score score

فتیر شیرین
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

فتیر روغنی
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

پسته خام درشت
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

رب انار
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

ترشی بادمجان
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

ترشی لیته
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 8,000 تومان
score score score score score

قیمت : 8,000 تومان
score score score score score

تخم مرغ محلی
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 900 تومان
score score score score score

رشته پلوی خام
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

رشته پلوی تفت
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 14,000 تومان
score score score score score

کلاه پشمی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

جوراب پشمی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 45,000 تومان
score score score score score

شال گردن
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 70,000 تومان
score score score score score

دستبند
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

کیف دوشی کوچک
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

کیف دوشی بزرگ
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

کشک
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 45,000 تومان
score score score score score

قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

دستکش
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

سربند پشم شتری
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 1,000,000 تومان
score score score score score

جاجیم
کرمان , رابر , رابر
اقامتگاه بید شیرین
قیمت : 200,000 تومان
score score score score score

قیمت : 200,000 تومان
score score score score score

قیمت : 6,000,000 تومان
score score score score score

1 2 3 4 5 6 7

سامانه رزرواسیون بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس