صفحه نخست > غذاها
1446 غذا

خورشت قیمه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

قیمت : 35,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

آش کشک
کرمان , فهرج , فهرج
اقامتگاه مهر سلطان
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

قاتوق
کرمان , فهرج , فهرج
اقامتگاه مهر سلطان
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

قیمت : 75,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 28,000 تومان
score score score score score

قیمت : 26,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

قیمت : 84,000 تومان
score score score score score

قیمت : 81,000 تومان
score score score score score

قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

قیمت : 23,000 تومان
score score score score score

قیمت : 16,000 تومان
score score score score score

قیمت : 16,000 تومان
score score score score score

قیمت : 6,000 تومان
score score score score score

قیمت : 4,000 تومان
score score score score score

قیمت : 3,000 تومان
score score score score score

قیمت : 9,000 تومان
score score score score score

قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

قیمت : 4,000 تومان
score score score score score

قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

قیمت : 36,000 تومان
score score score score score

قیمت : 29,000 تومان
score score score score score

قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

قیمت : 34,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

صبحانه بومی
کرمان , کرمان , کرمان
اقامتگاه نبکا
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

بزقورمه
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

دمپختک
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

آبگوشت
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

صبحانه
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

کله جوش
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

اشکنه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

چلو خورشت قورمه سبزی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

زرشک پلو با مرغ
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

خورشت قورمه سبزی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

آبگوشت
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 13,000 تومان
score score score score score

بز قورمه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

کشک مغز
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

آبگوشت
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 22,000 تومان
score score score score score

قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

قیمت : 22,000 تومان
score score score score score

قیمت : 21,000 تومان
score score score score score

لیتر ترب
یزد , مهریز , مهریز
اقامتگاه مهریزان
قیمت : 4,500 تومان
score score score score score

قیمت : 25,000 تومان
score score score score score


سامانه رزرواسیون بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس