صفحه نخست > غذاها
1213 غذا

خورشت قیمه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

قیمت : 35,000 تومان
score score score score score

آش کشک
کرمان , فهرج , فهرج
اقامتگاه مهر سلطان
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

قاتوق
کرمان , فهرج , فهرج
اقامتگاه مهر سلطان
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

صبحانه بومی
کرمان , کرمان , کرمان
اقامتگاه نبکا
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

بزقورمه
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

دمپختک
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

آبگوشت
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

صبحانه
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

کله جوش
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

اشکنه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

چلو خورشت قورمه سبزی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

زرشک پلو با مرغ
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

خورشت قورمه سبزی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

آبگوشت
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 13,000 تومان
score score score score score

بز قورمه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

کشک مغز
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

آبگوشت
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

چای شمال
گیلان , لنگرود , اتاقور
اقامتگاه باغچه مریم
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

دمنوش گل گاوزبان
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

چای آتشی محلی
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

صبحانه بومی
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

صبحانه 1
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

صبحانه 2
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

صبحانه 3
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

میرزا قاسمی
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

باقالا قاتق
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

کباب تابه ای
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

خورشت ترش واش
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

جوجه کباب زعفرانی
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

فسنجان
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

کباب چنجه
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

قیمت : 80,000 تومان
score score score score score

کتلت
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه میلاش
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

صبحانه محلی
گیلان , رودسر , چابکسر
اقامتگاه گیشار
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

عدسی
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه دهكده ديورود كد 122
قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

قیمت : 3,000 تومان
score score score score score

قیمت : 4,000 تومان
score score score score score

شير برنج
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه دهكده ديورود كد 122
قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

سامانه رزرواسیون بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس